คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ


      ผลของการผสมสลับพ่อแม่ที่มีต่อลักษณะใบและดอกของบัวสายขนาดเล็ก (Nymphaea minuta) นายมนัส อารีย์

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์


       การศึกษาการควบคุมเวลาและต้นทุนการก่อสร้างโรงงานโดยใช้วิธีการคิดแบบ EARN VALUE ANALYSIS 

       วิเคราะห์ปัจจัยที่เป็นสาเหตุให้เกิดความล่าช้าในการก่อสร้างโรงแรม HOT INN HOTEL จังหวัดภูเก็ต

       การศึกษาระบบความปลอดภัยของผู้ใช้แรงงานก่อสร้างในบริษัทก่อสร้างขนาดใหญ่

       สมบัติทางกายภาพและทางกลของจีโอโพลิเมอร์มอร์ต้าร์ผสมเศษยางรถยนต์บดและเส้นใยเหล็ก

       การศึกษาปัจจัยของผู้รับเหมาที่ทำให้เกิดความล่าช้า กรณีศึกษาโครงการปรับปรุงถนนบางกรวย-ไทรน้อย จากคอสะพานข้ามคลองบ้านกล้วยถึงคอสะพานข้ามคลองพระพิมลราช เทศบาลเมืองบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี

       การเพิ่มสมรรถนะของเซลล์แสงอาทิตย์โดยใช้ครีบระบายความร้อนและระบบติดตามดวงอาทิตย์

       การศึกษาปัญหาของการทำงานปรับปรุงห้างสรรพสินค้าขนาด 4,000 ตารางเมตรโดยใช้วิธีการหาสายงานวิกฤติ

       การพัฒนาวัสดุประสานจากแกนกัญชงเพื่อเป็นวัสดุตกแต่งภายใน

       การศึกษาความล่าช้าของโครงการก่อสร้างโกดังเก็บสินค้าโดยบริษัทผู้รับเหมาก่อสร้างขนาดเล็ก

       การศึกษาพฤติกรรมด้านความปลอดภัยของแรงงานในสถานที่ก่อสร้างของสถานีบริการน้ำมัน

       การศึกษาปัจจัยด้านเครืองจักรกลที่ส่งผลกระทบต่อความล่าช้าและแนวทางแก้ไขปัญหาในงานก่อสร้างโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก

       ปัจจัยทีส่งผลกระทบและแนวทางการแก้ไขปัญหาการดำเนินการก่อสร้างท่อประปาพื้นที่ถนนรังสิต-นครนายก กรณีศึกษา เส้นทางฟิวเจอร์พาร์ครังสิต ถึง คลอง 5 รังสิต-นครนายก

       การปรับปรุงคุณภาพดินอย่างยั่งยืนสำหรับชั้นวัสดุคัดเลือกในงานก่อสร้างถนน

       ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจเลือกและใช้ผู้รับเหมาหลักจากสถานการณ์ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) ในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี เขตภาคตะวันออกของประเทศไทย

       การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลกระทบให้งบประมาณโครงการบานปลาย กรณีศึกษา โครงการก่อสร้างอาคารสูง

       ปัจจัยที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานในโครงการก่อสร้าง (โรงแรม) ที่มีผู้ปฏิบัติงานสัญชาติไทยและสัญชาติจีน

       ปัจจัยความล่าช้าของงานติดตั้งหินแกรนิตในโครงการก่อสร้างรัฐสภาแห่งใหม่ (สัปปายะสภาสถาน)

       การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความล่าช้าในการส่งมองห้องพักอาคารห้องชุดคอนโดมิเนียม กรณีศึกษาโครงการพลัมคอนโดสะพานใหม่ สเตชั่น บริษัท พฤกษาเรียลเฮสเตท จำกัด (มหาชน)

       ปัจจัยการปฎิบัติงานของผู้ควบคุมงานที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการจัดการงานก่อสร้าง กรณีศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดปทุมธานี