เป้าหมาย

1

มีการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่มีคุณภาพมาตรฐาน

2

มีการสนับสนุนประสานงานการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในระดับคณะและการประสานงานกับหน่วยงานภายนอก

3

มีการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา

ประเด็นยุทธศาสตร์

1

ควบคุมกำกับดูแลการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐาน

2

สนับสนุนประสานงานหน่วยงานภายในและภายนอกในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

3

ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา