รองศาสตราจารย์ปราโมทย์ พรสุริยา

รักษาการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานบัณฑิตศึกษา

นางสาวน้ำทิพย์ พงษ์เพา

นักปฏิบัติการอุดมศึกษา

งานบริหารงานทั่วไป, งานวิชาการและวิจัย

นางสาวจุฬาลักษณ์ จำปาพันธ์

นักปฏิบัติการอุดมศึกษา

งานวิชาการและวิจัย, งานมาตรฐานการศึกษา