ปรัชญา

บัณฑิตศึกษาความก้าวหน้าสู่สากล

วิสัยทัศน์

บัณฑิตศึกษาชั้นนำในระดับชาติและนานาชาติ

พันธกิจ

  1. การควบคุมกำกับดูแลการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐาน

  2. การสนับสนุนประสานงานหน่วยงานภายในและภายนอกในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

  3. การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา